nieruchomoscipodlaskie.pl

Podatek od nieruchomości – jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie?

Podatek od nieruchomości muszą zapłacić właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów, które są własnością publiczną oraz posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy (lub bez umowy). Rok 2021 przyniesie podwyżki podatku od nieruchomości. Ile wyniosą nowe stawki?

Do 30 września obowiązuje odroczenie płatności podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec. Rady gmin miały możliwość odroczenia terminu płatności dzięki zapisom pierwszej tarczy antykryzysowej. Z tego rozwiązania mogły skorzystać firmy, które miały problemy z płynnością finansową w związku z pandemią koronawirusa.

Po 30 września rady gmin będą miały możliwość wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego dla przedsiębiorców. Muszą jednak uznać, że ich działalność wymaga takiej formy wsparcia. Decyzja wydawana będzie w formie uchwały, w której określony zostanie okres oraz zakres zwolnienia. Przedsiębiorcy mogą wystąpić do organu podatkowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) o przyznanie ulgi w zapłacie należności podatkowych. Taka możliwość wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Konieczne jest złożenie wniosku o rozłożenie zaległości na raty bądź jej umorzenie wraz z uzasadnieniem. Istotne, aby wykazać ważny interes przedsiębiorstwa lub ważny interes publiczny.

Od stycznia 2021 roku wzrosnąć mają maksymalne stawki podatku od nieruchomości. To gminy i miasta zadecydują o ostatecznej wysokości podatku na terenie danej jednostki samorządowej.

Górne granice stawek określane są na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza. Aktualizowane są one co roku. W pierwszych 6 miesiącach 2020 roku inflacja wyniosła 3,9 proc. r/r. O tyle podniesiono górny limit podatku od nieruchomości.

Oto maksymalne stawki podatku, jakie ustaliło Ministerstwo Finansów:

* od budynków mieszkalnych – 0,85 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 0,81 zł),

* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84 zł za 1 mkw. (obecnie 23,90 zł),

* w przypadku działalności gospodarczej dotyczącej obrotu kwalifikowany materiałem siewnym – 11,62 zł za 1 mkw. (obecnie 11,18 zł),

* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,06 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 4,87 zł),

* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności – 0,99 zł za 1 mkw. (obecnie 0,95 zł),

* od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 4,99 zł za 1 ha (obecnie 4,80 zł),

* od pozostałych gruntów – 0,52 zł za 1 mkw. (obecnie 0,50 zł),

* od obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,28 zł za 1 mkw. (obecnie 3,15 zł).

Wzrost podatku od nieruchomości najbardziej dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku właścicieli budynków mieszkalnych wzrost wyniesie kilka – kilkanaście złotych w skali roku.

Źródło: KRN.pl