nieruchomoscipodlaskie.pl

Najem prywatny – uproszczenia podatkowe

Wynajmujesz mieszkanie? Dowiedz się jak zmienią się twoje prawa i obowiązki z początkiem 2019 roku! Ryczałt ewidencjonowany to najpopularniejsza forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego nieruchomości. Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne dla podatników zmiany.

Opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest w większości przypadków korzystniejsze aniżeli zastosowanie do nich skali podatkowej. Niemniej, dotychczas podatnicy decydujący się na pierwszy ze wskazanych sposobów opodatkowania, musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Znaczna ich część zostanie złagodzona w nowym roku podatkowych, chociaż część zmian odczujemy dopiero przy okazji rozliczania podatku za ten rok, czyli w pierwszych miesiącach 2020 roku.

Zmiana formy zgłoszenia

Podstawową formę opodatkowania dochodów osób fizycznych stanowi skala podatkowa. Wybór inne metody wymaga natomiast poinformowania o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dotychczas na takowe zgłoszenie ustawodawca przewidywał bardzo krótki termin, był to 20. dzień kolejnego miesiąca po którym osiągnięto przychód z wynajmu, bądź koniec roku podatkowego, jeżeli przychód taki po raz pierwszy wystąpił w grudniu.

Począwszy od 2019 roku, osoby rozpoczynające wynajem prywatnych nieruchomości nie będą musiały składać dodatkowego zgłoszenia. Wystarczające bowiem będzie, że we właściwym terminie dokonają zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za dany miesiąc. Przypomnieć w tym miejscu należy, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po jego uzyskaniu. Przykładowo, jeżeli przychód – czyli wpłaca czynszu od najemców – powstał w miesiącu styczniu, to termin zapłaty podatku upłynie z dniem 20. lutego.

Jeżeli zatem, w styczniu 2019 roku po raz pierwszy osiągniemy przychód z wynajmu nieruchomości, to zamiast zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego wybór opodatkowania w formie ww. ryczałtu, wystarczające będzie dokonanie – w terminie do 20. lutego 2019 roku – wpłaty podatku. Jeżeli zaś wpłata takowa nie zostałaby dokonana, to równoznaczne będzie to z decyzją o opodatkowaniu przychodów z najmu nieruchomości skalą podatkową. W tym bowiem przypadku podatnicy (wynajmujący) nie mają obowiązku opłacania podatku dochodowego miesięcznie. Podatek ten jest bowiem rozliczany i opłacany przy okazji zeznania rocznego danej osoby, tj. w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku kalendarzowego, po roku osiągnięcia przychodów z wynajmu.

Aby uniknąć niejasności oraz konieczności składania w przyszłości dodatkowych wyjaśnień organowi podatkowemu, należy zadbać aby z treści przelewu wprost wynikało, że jest on dokonywany tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z najmu prywatnego.

Jeszcze prostsze zasady wprowadzone zostaną dla osób, które rozpoczną wynajem prywatny nieruchomości w grudniu danego roku. Aby dokonać wyboru formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wystarczające będzie, że osoby te złożą, we właściwym terminie, zeznania podatkowego PIT-28. Jest to obligatoryjna informacja o przychodach składana przez wszystkie osoby rozliczające się ryczałtem. Innymi słowy, wskazane na wstępie osoby, nie będą musiały podejmować jakichkolwiek dodatkowych czynności celem zadeklarowania formy opodatkowania. Również obecnie istnieje bowiem konieczność złożenia zeznania podatkowego PIT-28 przez wszystkich podatników.

Zmiany w zeznaniach podatkowych

Wspomniane już wyżej zeznanie podatkowe PIT-28 należy obecnie złożyć w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Począwszy od rozliczenia przychodów osiągniętych z tego tytułu w 2019 roku, zeznanie PIT-28 będzie składane w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Rzecz jasna wcześniejsze jego złożenie również będzie możliwe.

Skąd zatem termin 15 lutego? Ustawodawca przewiduje, że do 15 lutego każdego kolejnego roku, organy podatkowe będą udostępniały podatnikom wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT-28. Udostępnienie będzie następowało przez portal podatkowy. Jeżeli podatnik zaakceptuje treść zeznania przygotowaną przez organ podatkowy, będzie to równoznaczne ze złożeniem zeznania podatkowego. Pierwszy raz możliwość taka wystąpi w lutym 2020 roku, wtedy bowiem rozliczany będzie przychód za 2019 rok.

Zmieni się także sama treść zeznania podatkowego PIT-28. Znajdzie się w nim dodatkowe pole na wpisanie rachunku, na który dokonany ma zostać ewentualny zwrot nadpłaty w podatku. Nie będzie zatem konieczne wypełnianie i dołączanie formularza ZAP-3. W zeznaniu PIT-28 nie będzie można wpisywać rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Te zgłaszane będą tak jak obecnie, czyli poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
Ostateczny koniec ewidencji przychodów

Dotychczas pewne wątpliwości budziło to, czy podatnicy osiągający przychód z najmu prywatnego oraz korzystający z opodatkowania go ww. ryczałtem, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów z tego źródła. Począwszy od 01 stycznia 2019 roku w ustawie obowiązywać zacznie przepis, który ów obowiązek będzie wprost wyłączał względem podatników osiągających tego typu przychody.

Jak wynika z powyższego, zmiany wchodzące w życie od stycznia 2019 roku uczynią ryczałt ewidencjonowany jeszcze bardziej przyjazną dla podatników i korzystniejszą formą opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

Michał Koralewski

http://RynekPierwotny.pl

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/najem-prywatny-uproszczenia-podatkowe-od-2019-r/10480/