nieruchomoscipodlaskie.pl

Epidemia a rynek nieruchomości

Jaki wpływ stan epidemii ma na rynek nieruchomości? Czy zmieniły się twoje obowiązki, jako właściciela nieruchomości? W pierwszej kolejności warto zapoznać się z nowymi zakazami i obowiązkami, które wprowadzono na czas epidemii:

* obowiązek udostępnienia nieruchomości, w tym budynków, lokali i terenów – właściciele nieruchomości, które zostały ujęte w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii mogą zostać zobowiązani do udostępnienia ich w celu zwalczania epidemii,

* zakaz najmu krótkoterminowego – zakaz ten obowiązywał na terenie Polski w okresie 13-20 marca 2020 roku, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku, które to wprowadza stan epidemii, nie powtórzono tego zakazu. Niemniej, pamiętać należy o czasowym ograniczeniu przemieszczania się oraz zakazie zgromadzeń. Chociaż zatem najem krótkoterminowy wprost nie jest zakazany, to wyjazd turystyczny nawet grupy kilkorga osób może grozić znaczną grzywną dla nich,

* ograniczenia w handlu – w obiektach handlowych w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wprowadzono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, poza nielicznymi wyjątkami. W mniejszych obiektach wprowadzono natomiast obostrzenia co do liczby klientów.

Warto jednak zaznaczyć, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i okresu epidemii, a także w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Nie dotyczy to jednak niedziel, w których przypada święto.
Jeśli chciałbyś sprawdzić wszystkie obostrzenia, jakie wprowadzono znajdziesz je w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw nr 2020 r., pozycja 491).

Rynek nieruchomości a tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – jest to tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. Wśród jej postanowień znalazły się również takie, które wprost odnoszą się do rynku nieruchomości. Zostały one omówione poniżej.

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należnej za rok 2020 został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Przedłużenie terminu obowiązywania umów najmu zawartych przed dniem 31 marca 2020 roku

Ustawodawca w tym zakresie przewidział trzy odrębne mechanizmy:
* jeśli termin obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 31 marca 2020 roku upływa po tym dniu i jednocześnie przed dniem 30 czerwca 2020 roku, to umowa taka ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku. Przedłużenie nie jest wszakże automatyczne i wymaga złożenia oświadczenia przez najemcę. Nie jest zatem konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu. Skutek taki wywołuje bowiem już samo jednostronne oświadczenie najemcy.

* jeśli umowa najmu lokalu mieszkalnego lub wysokość czynszu za taki lokal została wypowiedziana przed dniem 31 marca 2020 roku, termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 marca 2020 roku. Również i w tym przypadku, do zaistnienia wskazanego skutku, konieczne jest złożenia oświadczenia przez najemcę. Co ważne, od ww. ograniczeń i zakazów istnieją wyjątki:

* zaleganie z zapłatą czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych,

* w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu, albo zaniedbywał obowiązki w sposób prowadzący do powstania w tym lokalu szkód,

* w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,

* najemcy przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Ponadto, do dnia 30 czerwca 2020 roku niedopuszczalne jest wypowiedzenie najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Zwolnienie w podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość wprowadzenia przez radę gminy, w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmujących grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za część roku 2020. Zwolnienie dotyczy wskazanych w uchwale rady gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Obecnie trwają prace nad tzw. Tarczą antykryzysową 2.0. Jej wstępne projekty nie zawierają nowych rozwiązań w odniesieniu do rynku nieruchomości. Warto wszakże śledzić postęp prac legislacyjnych na bieżąco.

Michał Koralewski

RynekPierwotny.pl

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/stan-epidemii-rynek-nieruchomosci/11367/